Czym jest analiza fundamentalna i jak stosować ją na giełdzie?

Inwestorzy giełdowi muszą podejmować decyzje o tym, w co właściwie ulokować posiadane środki finansowe, w warunkach niepełnej informacji. Nie wiedzą, czy wybory, jakich dokonują, rzeczywiście spowodują, że ich kapitał zostanie pomnożony, czy też będą musieli liczyć straty.

Inwestorzy giełdowi muszą podejmować decyzje o tym, w co właściwie ulokować posiadane środki finansowe, w warunkach niepełnej informacji. Nie wiedzą, czy wybory, jakich dokonują, rzeczywiście spowodują, że ich kapitał zostanie pomnożony, czy też będą musieli liczyć straty. Inwestycje giełdowe wiążą się bowiem z koniecznością podejmowania określonego poziomu ryzyka inwestycyjnego. Mogą je jednak zmniejszyć w oparciu o różne analizy i ich wyniki. Jedną z analiz stosowanych przez inwestorów giełdowych jest analiza fundamentalna. Czym ona jest i na jakich założeniach się opiera?

Podstawowa technika badania rynku giełdowego

Nie bez powodu analiza fundamentalna nosi właśnie taką nazwę, ponieważ jest to jedna z podstawowych technik badania rynku kapitałowego. Opiera się przy tym o dane fundamentalne występujące w samej spółce giełdowej, jak i w otoczeniu, w którym funkcjonuje. Pozwala na ocenę kondycji ekonomicznej spółki oraz na jej podstawie można przeprowadzić rzetelną wycenę takiej spółki. Jeśli inwestor decyduje się na podjęcie inwestycji przy użyciu walorów giełdowych na podstawie wyników uzyskanych z analizy fundamentalnej, to realnie inwestuje w obiektywną wartość spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych.

Etapy i części składowe analizy fundamentalnej

Przy przeprowadzaniu analizy fundamentalnej tak naprawdę analizowane są różne aspekty funkcjonowania spółki i jej walorów notowanych na giełdzie. Kompleksową analizę przeprowadza się poprzez analizowanie otoczenia makroekonomicznego spółki, analizę sektorową, ogólnej sytuacji spółki i analizę jej finansów. Na koniec sporządzana jest obiektywna wycena spółki w bieżących realiach rynkowych.

Czynniki brane pod uwagę przy analizie fundamentalnej

Jeśli analityk czy sam inwestor giełdowy, mający odpowiednie kompetencje ku temu, podejmują się przeprowadzenia analizy fundamentalnej przed podjęciem odpowiednich decyzji w tym zakresie, to musi zgromadzić wszystkie najważniejsze dokumenty i źródła informacji o danych finansowych spółek, jakie go interesują. Źródłem tychże danych może być w pierwszej kolejności dokument, który dotyczy emitowanych akcji dopuszczonych do obrotu na rynku regulowanym lub wprowadzonych do alternatywnego systemu obrotu. Dokumentem tym będzie prospekt emisyjny, memorandum informacyjne lub inny, podobny dokument.

Przy przygotowywaniu analizy fundamentalnej można uzyskać pożądane informacje do niej z raportów bieżących i raportów okresowych, zawierających sprawozdania finansowe spółki, jak i z oświadczeń i wypowiedzi jej przedstawicieli. Sprawdzane są prognozy wyników, informacje branżowe oraz bieżące, aktualne dane statystyczne płynące z gospodarki. Dowiedz się więcej: https://www.xtb.com/pl/edukacja/analiza-fundamentalna

Dla analizy fundamentalnej ważne są nie tylko informacje dotyczące samej spółki i jej funkcjonowania na rynku, ale i otoczenia. Dlatego sprawdzana jest sytuacja makroekonomiczna, polityka gospodarcza i monetarna. Istotna jest sytuacja branży, w której funkcjonuje spółka oraz jej pozycja w niej. Rozpatrywane są mocne i słabe strony spółki oraz jej szanse i zagrożenia istniejące w jej otoczeniu, inaczej analiza SWAT.

Analiza finansowa spółki

Dla wyceny spółki giełdowej ważnym etapem analizy fundamentalnej jest analiza finansowa, która przeprowadzana jest na podstawie sprawozdań finansowych, obejmujących bilans, rachunek zysków i strat oraz rachunek przepływów pieniężnych. Sytuację ekonomiczną spółki obrazują też ceny rynkowe akcji na giełdzie, na podstawie których sporządzane są wskaźniki finansowe, wspomagające podejmowanie decyzji inwestycyjnych.

To wskaźniki płynności, aktywności, zadłużenia, rentowności czy wartości rynkowej. Wskaźniki płynności informują o zdolności spółki do terminowego wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Wskaźniki aktywności pokazują, w jakim tempie spółka zamienia swoje zapasy i należności na gotówkę. Natomiast o poziomie zadłużenia spółki i jej zdolności do jego obsługi informują wskaźniki zadłużenia. Ważna dla inwestora jest rentowność spółki, którą interpretuje się jako wielkość zysku, jaki udało się spółce uzyskać w odniesieniu do zaangażowanych kapitałów lub majątku. Na koniec dla oceny wartości rynkowej spółki, zależnej od kursów jej akcji, wylicza się właściwy poziom wyceny.