Jak prawidłowo obliczyć dywidendę? Poradnik finansowy

Dywidenda to część zysku netto, a więc opodatkowanego podatkiem dochodowym spółki kapitałowej. Przeznaczona jest dla wszystkich wspólników czy akcjonariuszy. Wypłata dywidendy zagwarantowana jest w Kodeksie Spółek Handlowych. Zwykle wypłacana jest w formie pieniężnej, ale istnieje możliwość wypłaty dywidendy w formie rzeczowej. O terminie i wysokości dywidendy decyduje Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników. By dywidenda została wypłacona muszą zaistnieć następujące warunki: zakończenie roku obrotowego, powstanie sprawozdania finansowego, zatwierdzenie tegoż sprawozdania przez Walne Zgromadzenie lub Zgromadzenie Wspólników i podjęcie przez nich decyzji o sposobie podziału zysków i wypłacie dywidendy.

Obliczenie wysokości dywidendy

Do obliczenia wysokości dywidendy potrzebny jest roczny wynik finansowy spółki oraz decyzje o planach inwestycyjnych firmy na najbliższe miesiące i priorytetów rozwojowych. Zysk do podziału może być w danym roku pomniejszony o zaplanowane inwestycje bądź o koszt działań wzmacniających pozycję przedsiębiorstwa na rynku. Dywidenda może być również wypłacana nawet w przypadku nikłych zysków roku bieżącego, wykorzystując zyski lat ubiegłych pomniejszone o niepokryte straty, akcje i udziały własne, kwoty kapitałów rezerwowego i zapasowego, których wysokość ustala Statut firmy.

Nie wszyscy akcjonariusze otrzymują jednakową dywidendę, niektórzy są uprzywilejowani co do wysokości dywidendy, prawo ustanawia górną granicę uprzywilejowania, która wynosi 150% kwoty nieuprzywilejowanej. Kwotę dywidendy dla poszczególnych akcjonariuszy wylicza się na podstawie następującego wzoru:

DAI= D × (UAI × WAI)/(UA1 × WA1 +…+ UAN × WAN), gdzie

  • D oznacza wielkość zysku do podziału
  • DAI dywidendę dla konkretnego( i-tego) akcjonariusza
  • UAI liczbę akcji konkretnego(i-tego)akcjonariusza, WAI jest współczynnikiem uprzywilejowania konkretnego( i-tego akcjonariusza)

Wzór zakłada istnienie n akcjonariuszy. Oczywiście problem obliczenia dywidendy staję się prosty, gdy nie ma uprzywilejowania. Wtedy całą kwotę dywidendy dzieli się na liczbę akcji, a następnie mnoży przez liczbę akcji konkretnego akcjonariusza.

Należy pamiętać, by kwoty dywidend wyliczone dla akcjonariuszy były wyrażone w złotych i groszach, tak by nie było konieczności wykonywania zaokrągleń. Nie można zapomnieć również o opodatkowaniu dywidendy, który wynosi 19% zarówno w przypadku osoby fizycznej, jak również w przypadku osoby prawnej czy podmiotu zagranicznego, jednak obowiązują w każdym z tych przypadków inne formy deklaracji i przekazywania należnego podatku do urzędu skarbowego.