Mapa ewidencyjna – co zawiera i do czego służy?

Podstawowym rodzajem mapy jest mapa zasadnicza, należąca do państwa. Mapa zasadnicza zawiera takie informacje jak punkty osnowy geodezyjnej, budynki, sieć uzbrojenia terenu, przebiegu ogrodzeń i wielu podobnych sprawach. Uzupełnieniem tej mapy jest mapa ewidencyjna zwana inaczej katastralną. W połączeniu te dwie podstawowe mapy pozwalają na stworzenie mapy do celów projektowych. Bardzo często mapa ewidencyjna wykonywana jest w kroju obrębowym gdzie kierunek północny wyznaczony jest przez odpowiedni znak strzałki północy. Na tej mapie powinno zmieścić się jak najwięcej informacji w granicach jednego obrębu. Jest to nakładka na mapę zasadniczą oraz jej uzupełnienie.

Dane zawarte w mapie ewidencyjnej

Mapa ewidencyjna powinna zawierać wiele ważnych elementów takich jak granice nieruchomości, rodzaje gruntów, położenie działek i budynków w przestrzeni oraz wiele innych informacji. W zależności od stopnia zurbanizowania terenu i struktury gruntów może być wykonana w kilku skalach. Jest to: 1:5000, 1:2000, 1:1000 oraz 1:500.
Elementy zawierające się w mapie ewidencyjnej:

 • granice jednostek terytorialnego podziału państwa
 • granice obrębów
 • granice działek
 • numery ewidencyjne działek
 • informacje przewidziane według prawa
 • numery budynków
 • urządzenia inżynieryjno-techniczne naziemne
 • linie przebiegu przewodów i elementów uzbrojenia terenu
 • usytuowanie budynków

Jakie zadania spełnia mapa ewidencyjna?

Mapa tego rodzaju stosowana jest do wykonywania innych map. Wśród map, które za jej pomocą się tworzy wymienić należy:

 • podziałowa – sporządzana w przypadku gdy z większej działki chce się wydzielić mniejszą, musi ona zostać sporządzona
 • do celów prawnych – tworzona między innymi do założenia księgi wieczystej
 • do celów projektowych – tworzona jest dzięki mapie zasadniczej oraz ewidencyjnej przez uprawnionego geodetę. Jeżeli dla danej działki nie istnieje mapa zasadnicza to geodeta musi ją stworzyć

Mapa ewidencyjna w przypadku celów projektowych potrzebna jest do uzyskania pozwolenia na budowę oraz musi być elementem projektu architektoniczno-budowlanego.

Gdzie można uzyskać mapę ewidencyjną?

Mapa ewidencyjna możliwa jest do uzyskania w Starostwie powiatowym, po złożeniu odpowiedniego wniosku w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Opłata skarbowa za złożenie wniosku wynosi 5zł. Za pierwszą kopię mapy zapłacić należy 120 zł każda kolejna w tym samym obszarze kosztuje 12zł. Mapy ewidencyjne realizowane są na podstawie odpowiednich przepisów prawnych.